All for Joomla All for Webmasters

Thứ hai - Thứ sáu - 7:00 - 17:00, Thứ bảy - Chủ nhật - 8:00 - 16:00

  • Page: facebook.com/tctaynguyen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Chức năng:

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy.

- Tổ chức và quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên trong khoa theo sự phân cấp quản lý.

- Quản lý học sinh, sinh viên thuộc quyền.

- Tổ chức việc giảng dạy, thi, kiểm tra đánh giá học sinh các môn học được Ban giám hiệu trường giao cho khoa và các công việc khác khi được Ban giám hiệu giao.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy các môn học được Ban Giám hiệu trường giao cho khoa.

- Khoa có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tuần, tháng, quý, học kỳ, năm học theo quy định của Ban Giám hiệu.

- Xây dựng lịch giảng dạy các môn học cho các lớp theo kế hoạch công tác chung của nhà trường. Kiểm tra, chấm điểm, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên theo quy định của ngành và của trường.

- Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học.

2.2. Quản lý, bồi dưỡng trình độ cho giáo viên trong khoa

- Tổ chức quản lý toàn diện giáo viên trong khoa theo các quy chế, quy định hiện hành.

- Chủ động xây dựng kế hoạch thao giảng, dự giờ giáo viên, kể cả giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh giảng theo quy định của trường.

- Tích cực và chủ động đăng ký cho giáo viên dự giờ của đồng nghiệp, kể cả trong và ngoài khoa để rút kinh nghiệm giảng dạy.

- Tổ chức thao giảng cho giáo viên trong khoa 1 năm 02 lần (mỗi học kỳ 01 lần), thời gian 01 tiết. Gửi biên bản và kết quả thao giảng về Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

- Tạo mọi điều kiện và khuyến khích giáo viên tích cực học tập bằng các hình thức phù hợp để nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao chất lượng giảng dạy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ, nhân viên thuộc khoa.

2.3. Xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học

Đầu năm học Khoa tổ chức cho giáo viên thuộc Khoa đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học. Trong mỗi năm học mỗi giáo viên phải có ít nhất là một đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Ngoài ra giáo viên có thể làm đồ dùng dạy học cho môn học mà mình phụ trách.

Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường chủ yếu tập trung vào việc:

- Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý của Khoa, công tác giảng dạy của giáo viên cũng như công tác giáo viên chủ nhiệm;

- Tham gia viết bài cho Website của trường, các báo, tạp chí của ngành, Trung ương và địa phương.

- Tổ chức biên soạn giáo trình các môn học được Hiệu trưởng giao cho Khoa.

2.4. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ học tập của khoa

- Với số lớp học dự kiến Khoa Kinh tế cần sử dụng 03 phòng học lý thuyết và 01 phòng học thực hành để học sinh học thực hành kế toán trên máy tính (Phòng thực hành có thể sử dụng phòng học máy tính của khoa Kỹ thuật).

- Khoa phân công giáo viên phụ trách quản lý tài sản chung, quản lý phòng thí nghiệm, thực hành thuộc Khoa.

 - Quản lý và sử dụng tốt cơ sở vật chất, kỹ thuật thuộc phạm vi Khoa, Bộ môn phụ trách.

- Dự trù vật tư và các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho giảng dạy và học tập.

2.5. Quản lý học sinh của khoa:

Trong công tác quản lý học sinh của khoa cần:

- Quản lý được số lớp học thuộc khoa, số lượng học sinh các lớp theo từng khóa học.

- Quản lý được chất lượng học tập và rèn luyện của học sinh qua từng môn học, từng học kỳ, năm học và cả khóa học.

- Quản lý được học sinh cá biệt trong khoa để phối hợp cùng gia đình giúp đỡ học sinh trong học tập và rèn luyện

2.6. Quản lý, lưu trữ hồ sơ giáo vụ của khoa:

- Tất cả hồ sơ giáo vụ được lưu trữ đầy đủ, ngăn nắp, dể tìm, dể lấy để phục vụ công tác báo cáo, kiểm tra, truy cứu và nghiên cứu khoa học.

- Phân công giáo vụ, giáo viên cập nhật hồ sơ giáo vụ thường xuyên, liên tục, kịp thời.