All for Joomla All for Webmasters
  • Page: facebook.com/tctaynguyen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GIỚI THIỆU KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT

            1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch giảng dạy và giảng dạy các môn học được Ban Giám hiệu trường giao cho khoa.

- Khoa có nhiệm vụ tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tuần, tháng, quý, học kỳ, năm học theo quy định của Ban Giám hiệu.

- Xây dựng lịch giảng dạy các môn học cho các lớp theo kế hoạch công tác chung của nhà trường. Kiểm tra, chấm điểm, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên theo quy định của ngành và của trường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

2. Quản lý, bồi dưỡng trình độ cho giáo viên trong khoa

- Tổ chức quản lý toàn diện giáo viên trong khoa theo các quy chế, quy định hiện hành.

- Chủ động xây dựng kế hoạch thao giảng, dự giờ giáo viên, kể cả giáo viên thỉnh giảng theo quy định của trường.

- Trưởng, phó trưởng khoa do Ban Giám hiệu trường kiểm tra giáo án;

- Trưởng khoa, Phó trưởng khoa kiểm tra giáo án định kỳ hoặc đột xuất của tất cả các giáo viên trong khoa, kể cả giáo viên thỉnh giảng.

- Tích cực và chủ động đăng ký cho giáo viên dự giờ của đồng nghiệp, kể cả trong và ngoài khoa để rút kinh nghiệm giảng dạy.

- Tổ chức thao giảng cho giáo viên trong khoa 1 năm 02 lần (mỗi học kỳ 01 lần), thời gian 01 tiết.. Gửi biên bản và kết quả về Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

- Tạo mọi điều kiện và khuyến khích giáo viên tích cực học tập bằng các hình thức phù hợp để nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao chất lượng giảng dạy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3. Xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học

- Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng bài giảng, môn học;

- Tin học hóa công tác quản lý của khoa, giáo viên chủ nhiệm;

- Tin học hóa công tác quản lý tài sản và trang thiết bị giảng dạy;

- Tổ chức biên soạn giáo trình theo sự phân công của ban giám hiệu

- Đối với giáo viên của Khoa mổi năm phải đăng ký 1 đến 2 đề tài nghiên cứu khoa học để áp dụng trong thực tế giảng dạy tại trường.

4. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ học tập của khoa

- Phân công giáo viên phụ trách tài sản chung và giáo viên phụ trách quản lý phòng thí nghiệm, thực hành và tổ chức vệ sinh, bảo trì định kỳ trong giờ lao động ngoại khóa hàng tuần.

- Có ý thức giữ gìn các dụng cụ thí nghiệm, thực hành… được trường trang bị để dùng lâu bền.

5. Quản lý, lưu trữ hồ sơ giáo vụ của khoa:

- Tất cả hồ sơ giáo vụ được lưu trữ đầy đủ, ngăn nắp, dể tìm, dễ lấy để phục vụ công tác báo cáo, kiểm tra, truy cứu và nghiên cứu khoa học.

- Phân công giáo vụ, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên cặp nhật hồ sơ giáo vụ thường xuyên, liên tục, kịp thời.

           6. Bảo quản, bảo trì trang thiết bị giảng dạy của khoa:

- Phân công giáo viên phụ trách tài sản chung và giáo viên phụ trách quản lý phòng thí nghiệm, thực hành và tổ chức vệ sinh, bảo trì định kỳ trong giờ lao động ngoại khóa hàng tuần.

- Có ý thức giữ gìn các dụng cụ thí nghiệm, thực hành… được trường trang bị để dùng lâu bền.

- Giáo viên giảng dạy thuộc Khoa kỹ thuật phải có trách nhiệm quản lý về cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành và bàn giao lại cho nhân viên giáo vụ khoa đầy đủ các thiết bị trên trước khi kết thuc môn học.

- Khoa phải có trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất và kiểm tra định kỳ để phục vụ cho việc học của học sinh trong khoa.

CHỨC NĂNG CỦA KHOA

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy.

- Tổ chức và quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên trong khoa theo sự phân cấp quản lý.

- Quản lý học sinh, sinh viên thuộc quyền.

- Tổ chức việc giảng dạy, thi, kiểm tra đánh giá học sinh các môn học được Ban Giám hiệu trường giao cho khoa và các công việc khác khi được Ban Giám hiệu giao.