All for Joomla All for Webmasters
  • Page: facebook.com/tctaynguyen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyển sinh trong toàn trường:

1.1 Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm các ngành, hệ đào tạo tại trường

1.2 Triển khai kế hoạch tuyên truyền tuyển sinh các ngành, hệ đào tạo bằng nhiều hình thức.

1.3 Hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của các trường liên kết đào tạo.

1.4 Tổ chức xét tuyển sinh các ngành TCCN của trường, phối hợp cùng với các trường liên kết tổ chức thi tuyển sinh các ngành đào tạo tại trường.

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo các ngành:

2.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo hàng khóa, năm, kỳ cho các ngành đào tạo của trường.

2.2. Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện tiến độ đào tạo các khoa.

2.3. Kiểm tra Hồ sơ chuyên môn

2.4. Tổ chức xây dựng, bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo theo định kỳ và theo yêu cầu chuyên môn.

2.5. Xây dựng kế hoạch thi học kỳ, thi tốt nghiệp; lập danh sách học sinh dự thi (ca thi, số lượng danh sách, địa điểm thi) và chuyển danh sách này đến phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng trước kỳ thi.

3. Quản lý Hồ sơ sổ sách chuyên môn đào  tạo và của học sinh và thực hiện các  nghiệp vụ đào tạo:

3.1 Quản lý  Hồ sơ tuyển sinh; Hồ sơ Đào tạo; Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm ( Khối TCCN và Sơ cấp nghề ngắn hạn).

3.2. Quản lý hồ sơ học sinh và thực hiện các công việc liên quan đến bảng điểm của học sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, cấp bảng điểm theo học kỳ, năm học, khóa học cho học sinh.

3.3 Quản lý công tác học vụ bao gồm việc xét tạm dừng, thôi học, xét tốt nghiệp, xét khen thưởng năm học. Tiếp nhận đơn và giải quyết cho học sinh bảo lưu, trở lại học, học lại cùng khóa sau, chuyển lớp, chuyển ngành, chuyển trường

3.4. Quản lý công tác cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh các ngành trong nhà trường, lập tờ trình xét tốt nghiệp, tham mưu cho Hịêu trưởng trong việc ra quyết định công nhận tốt nghịêp, liên hệ mua phôi bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, in ấn bằng tốt nghiệp và tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp..

4. Tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý các ngành liên kết đào tạo:

4.1 Phối hợp tổ chức thi tuyển, xét tuyển, Thi kết thúc học phần, Thi Tốt nghiệp các lớp liên kết.

4.2. Triển khai kế hoạch đào tạo các lớp liên kết tại trường.

4.3. Quản lý Hồ sơ liên kết đào tạo theo quy định.

4.4. Quản lý học sinh – Sinh viên theo quy định của trường liên kết đào tạo.

5. Kiểm tra và xác nhận khối lượng giảng dạy của giáo viên giảng dạy trước khi đề xuất thanh toán giờ dạy của giáo viên

                                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG